ผอ.รพ.อาภากร ฯ ตรวจเยี่ยม ฯ

เมื่อ  ๑๖ ก.พ.๕๕ กำลังพล ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔ ฯ แถวให้การต้อนรับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน และ คณะ ฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย
เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะและเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ณ กองบังคับการ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่.๔ ฯ